อนุสติสิบคือสติปัฏฐานสี่

สติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นที่จิตของเราจากการเจริญอนุสติสิบ

อนุสติสิบคือเครื่องมือสิบอย่างที่จะทำให้เกิดสติมีดังนี้

 • 1.อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจให้เป็นฐานที่ตั้งของสติ
  2.กายคตาสติ ระลึกถึงอวัยวะร่างกายเป็นที่ตั้งให้เกิดสติ
  3.มรณัสสติ การนึกถึงความเร่งด่วนของความตายเป็นที่ตั้งของสติ
  4. พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
  5. ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม
  6. สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์
  7.สีลานุสสติ ระลึกถึงศีลของตน
  8.จาคานุสสติ ระลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้ว ให้เกิดความ อิ่มเอิบใจ
  9.เทวตานุสสติ การระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นเทวดา
  10.อุปสมานุสสติ ระลึกถึงความสุขในพระนิพพานเป็นที่ตั้งของสติ

การได้มาซึ่งสติ ด้วยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งในอนุสติ 10 ข้อนี้. เป็นสติปัฏฐาน 4 ทั้งสิ้น.

ข้อนั้นเพราะในขณะเมื่อเรามีสติอยู่

  1. แล้วมีการปรุงแต่งทางกายระงับ ⇒ สติที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการเห็นกายในกาย
  1. แล้วมีการปรุงแต่งทางจิตระงับ ⇒ สติที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการเห็นเวทนาในเวทนา
  1. แล้วมีจิตที่เป็นสมาธิ ⇒ สติที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการเห็นจิตในจิต
  1. แล้วมีการเห็นความไม่เที่ยงต่างๆ ⇒ สติที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นการเห็นธรรมในธรรม