ว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหม

"พรหมมีจิตใจที่ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีเมตตาด้วยความรัก ความจริงใจ ไม่คิดต้องการสิ่งใดตอบแทน เหมือนมารดารักบุตรของตนคนเดียวที่เกิดในครรภ์นั้น"

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เกิดจากจิตที่มีฐานจากสมาธิ และจิตที่มีสมาธินั้นบางทีอาจจะเป็นมิจฉาสมาธิได้ถ้ามีมิจฉาทิฐิแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีงาม โดยเอาความเห็นมาเทียบกับเรื่องของสัมมาทิฐิ เรื่องของไตรลักษณ์ และคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยนัยของอริยสัจสี่

ส่วนมารคือ ผู้ล้างผลาญความดี สติต้องตามให้ทันเสมอในการที่จะไม่ให้มารเกิดขึ้นในใจ เราจึงต้องมีที่พึ่งในใจ อาศัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เห็นอริยสัจสี่ ให้อยู่อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถที่จะทำความถูกต้องดีงามในธรรมวินัยนี้ ไปตามทางที่จะให้รู้อริยสัจสี่ได้แน่นอน