ปลาหมึก 6 หนวด 3 หัว ตัวอ้วน

เสวียนรองจิตคืออะไร ? คือ ตัวที่มันจะมาควบคุม มโนสังขาร วจีสังขาร และกายสังขาร ที่มันจะปรุงแต่งไปอย่างอื่น นั่นคือเรื่องของศีล สมาธิและปัญญา อริยมรรคมีองค์แปด เป็นเสวียนรองจิต รองอย่างไง?

จิตของเราที่เป็นปลาหมึกสามหัว (มโนสังขาร วจีสังขาร กายสังขาร) ศีลจะมารองหัวที่เป็นกายสังขาร และวจีสังขาร รองเอาไว้ให้มันอยู่ในทางที่จะมีศีล มีกายมีวาจาที่อย่างน้อยยังได้รับการควบคุมเอาไว้ไม่ให้ไปในทางที่ไม่ดี แต่ให้ไปในทางที่ดี เพราะฉะนั้นคนที่จะปรุงแต่งทางกาย ทางวาจา ถ้าเขามีศีล ศีลจะรักษาเขาไว้ ให้อยู่ในกรอบของศีลก็จะมาในทางดีได้ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ เป็นกองของศีลที่จะมารองจิตควบคุมเจ้าปลาหมึกตัวนี้ เสวียนรองจิตเป็นเครื่องป้องกันเราจากกระแสอันตรายของตัณหา ส่วนเรื่อง สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จะเป็นตัวที่จะรักษาหัวที่สามคือมโนสังขาร