วาจาที่ควรกล่าว

มนุษย์ควรกล่าววาจาที่ "จริง" "มีประโยชน์" และ "ถูกกาลเทศะ" พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องของการพูดไว้ใน อภัยราชกุมารสูตร ไว้ดังนี้

  1. วาจาใดไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่พึงกล่าววาจานั้น
  2. วาจาใดจริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่พึงกล่าววาจานั้น
  3. วาจาใดไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่พึงกล่าววาจานั้น
  4. วาจาใดจริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ไม่พึงกล่าววาจานั้น
  5. วาจาใดจริง ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ควรกล่าวในเวลาที่เหมาะสม
  6. วาจาใดจริง ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ควรกล่าวในเวลาที่เหมาะสม