หิริโอตัปปะ กับศีล

ถ้าจิตใจของเรามีหิริโอตัปปะคือความละอายและความกลัวต่อบาปจะทำให้เราทำสิ่งที่เป็นกุศล ไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศล แม้จะอยู่คนเดียวก็จะไม่ทำความชั่วหรือความบาปนั้น ให้มีสติสัมปชัญญะ เมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมมีหิริโอตัปปะถึงพร้อม เมื่อมีหิริโอตัปปะอยู่ อินทรีย์สังวรก็จะถึงพร้อมเมื่อมีอินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็จะถึงพร้อม เมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็จะถึงพร้อมขึ้นมา เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่การเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงก็จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงจะมีความคลายกำหนัดเกิดขึ้นได้ เมื่อมีความคลายกำหนัดเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะทำวิมุตติญาณทัสนะให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้