คำพุทธ-สคารวสูตร

สคารวสูตร เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้เล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระองค์เองและปรารถเหตุต่างๆ กัน กับสคารวมานพ ที่ถามพระองค์ว่าทรงเป็นศาสดาแบบไหน พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับสคารวมานพว่าพระองค์นั้นเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

“สมณพราหมณ์เหล่าใด รู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในธรรมทั้งหลาย
ที่ไม่ได้ฟังตามกันมาในก่อนถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบัน ย่อมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย์
เราเป็นผู้หนึ่งของจำนวนสมณพราหมณ์เหล่านั้น”