มรรค 8 ทำให้จิตเข้าถึงธรรมะ โดยพระครูสิทธิปภากร

วิธีปฏิบัติมีหลายวิธีให้เอาอันเดียวเอากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละ(อานาปนสติ)ให้ตั้งใจปฏิบัติ เมื่อจิตสงบแล้วเราพิจารณา ก็สามารถทำจิตที่สงบนั้นไปรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเราเราจะสามารถเห็นธรรมะเกิดขึ้นในใจ ทำไปๆจิตของเราจะบรรลุธรรมไปเรื่อยๆ จนถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุด ถ้าปฏิบัติตามมรรค8อยู่โลกนี้ไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์ ผู้ปฏิบัติต้องได้เป็นพระอรหันต์ อย่าให้ใจเราห่างจากมรรค8ถ้ามรรค8ยังมีอยู่ในใจของเรา ในการกระทำในคำพูดและในความคิดยังอยู่ในมรรค8ไม่หนีจากมรรค8อย่างนี้เรียกว่า “ใจเข้าถึงธรรม บรรลุธรรม” มีมรรคมีผลเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติ อย่าท้อถอย ให้ปฏิบัติเต็มที่ให้อดให้ทน โลกวุ่นวายแต่เราก็ไม่วุ่นวาย โลกเป็นทุกข์ แต่เราก็ไม่เป็นทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอยู่ในใจของเรา