สากัจฉาธรรม - มรรคมีองค์แปด ตอนที่๒

“เพราะงั้นตรงจุดที่สำคัญเลยที่มันจะควบคุมไอ้ ๘ อย่างนี้ให้มันไปตามกระบวนการได้ เราจะเห็นอันหนึ่งคือ สัมมาทิฏฐิเริ่มต้นเลยเป็นหัวของมันเลย แล้วไอ้ตัวที่ควบคุมขั้นท้ายคือสัมมาสติ สัมมาสติคุณจะต้องตั้งเอาไว้ พอมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติตั้งไว้แล้ว มีกำลังขับดันเป็นสัมมาวายามะแล้ว จิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียว แบบเป็นหนึ่งวิ่งไป อันนี้คือสัมมาสมาธิ”

6.สัมามาวายามะ ความเพียรชอบ คือการพยายมทรงความดีเอาไว้ในกายของเรา อันเป็นผลจากความเข้าใจที่ถูกต้อง ทรงสิ่งที่ถูกเอาไว้ พยามยามที่จะละสิ่งที่ผิด สัมมาวายามะคือการกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศล พยายามตั้งไว้ทรงไว้พัฒนาสิ่งที่เป็นกุศล ก่อให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริง มีความกล้าในการที่จะกระทำ

7. สัมมาสติ คือการระลึกได้เป็นสติที่ถูกต้องดีงาม สัมมาสติจะมาพร้อมกับสัมมาวายามะ

8.สัมมาสมาธิ คือจิตมีอารมณ์อันเดียว เกิดจากการที่อกุศลธรรมลดลงไปจนถึงระดับหนึ่ง กุศลธรรมเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับหนึ่ง จิตจะเป็นสมาธิ คือการอริยมรรค ๗ อย่างที่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่ง เรียกว่าสัมมาสมาธิ