คำพุทธ - มหาสุญญตสูตร

มหาสุญญตสูตร

“..ดูกรอานนท์ ก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรู้ในที่นั้นๆ นี้แล
คือ ตถาคตบรรลุสุญญตสมาบัติภายใน เพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่..”

ณ นิโครธาราม พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ถึงเรื่องสุญญตา การทำจิตให้ว่างจากความเกาะเกี่ยว รวมถึงความรู้ตัวในอริยบถต่างๆ และวิหารธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ คือบรรลุสุญญตสมาบัติภายใน เพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ ถ้าหวังว่าจะบรรลุสุญญตสมาบัติภายใน พึงดำรงจิตภายในให้จิตภายในสงบ ทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในให้มั่นด้วยการเข้ารูปฌาณ ๔ ใส่ใจในความว่างภายใน ความว่างภายนอก ความว่างภายในและภายนอก และอาเนญชสมาบัติ และเมื่อบุคคลอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ อกุศลธรรมย่อมไม่ครอบงำ