กระทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์

การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันจะไม่เกิดผล ถ้าเราทำอย่างขาดๆ ติดๆดับๆ มันก็ได้ผลไม่เต็มที่ มันก็จะช้า เรียกว่าเป็นการเนิ่นช้า การกระทำอะไรซักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะต้องติดต่อต่อเนื่อง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม เรื่องการปฏิบัติธรรมยิ่งเห็นได้ชัดเจน ต้องมีการกระทำอะไรซักอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ต้องมีการกระทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

...ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ประกาศเอาไว้บริสุทธิ์และบริบรูณ์ คำว่าบริสุทธิ์ก็คือดีใช่มั้ย คำว่าบริบรูณ์ก็คือต้องเต็มขึ้นมาตามลำดับนั่นเอง แหม!น้ำบริสุทธิ์หยด ๒ หยดมันกินไม่หายคอแห้ง บริสุทธิ์มั้ย บริสุทธิ์อยู่ แต่ยังไม่บริบรูณ์ ค่อยๆ พัฒนาดีขึ้นมา คำว่าค่อยๆ มันอาจจะเร็วก็ได้นะ คำว่าค่อยๆ ในที่นี้ หมายถึงว่า เป็นไปตามลำดับขั้น คุณไปจ่อไว้ตรงเนี๊ยะ คุณไปจี้ไว้ตรงนี้ คุณไปตั้งสติไว้ตรงนี้ อย่างไงมันก็ต้องได้ ถ้าเราทำอย่างติดต่ออย่างไม่ขาดสาย

...ประเด็นที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้ก็คือว่า คนมันเลิกกลางคัน ทำแต่ไม่พอ เลิกกลางคัน เพราะว่ามีเครื่องข้อง เครื่องขวาง ที่จะทำให้เราหนีออกจากสิ่งที่เราควรจะต้องทำ ความเพียรจะทำให้เราทำต่อได้ เป็นคนทำจริง แน่วแน่จริง ที่ทำจริง แน่วแน่จริง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คงทำไม่เลิก ไม่ถอย ไม่ท้อ ไม่สนใจอันนั้น กำลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ กำลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี กำลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันจะมาล่อลวง ซึ่งมันจะมีกำลังในการที่จะดึงเราให้ออกจากแนวทาง เราจะไปสู่ทาง ไปสู่แม่น้ำ ออกทะเลโน่นน่ะ น้ำฝนตกลงบนภูเขา ไปออกทะเลได้ ต้องไปตามทางเท่านั้น ไปทางอื่นไม่ได้ ต้องไปตามทางนี้เท่านั้น จิตของเราต้องควบคุมให้ได้ ไม่ให้มันไหลไปในทางที่จะไม่ดี ไม่ให้มันไปในทางที่จะผิด ให้มันไปในทางที่ถูกต้อง

...กำลังใจในที่นี้ ข้าพเจ้าพูดถึงความเพียร ความเพียรแน่วแน่จริง ทำจริง การทำจริงแน่วแน่จริง นี่คือการการกระทำของเราอย่างหนึ่งด้วย การทำจริงแน่วแน่จริง มีกำลังใจในการที่เราจะปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่ด้วย

...กำลังใจนี้มาจากไหน เราจะมีกำลังใจแน่วแน่จริง ทำจริงในสิ่งที่ควรทำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เลิกกลางคัน ไม่หนีหายไปไหน เหนื่อยก็ยังทำ ท้อก็ยังทำ ทำมันอยู่นั่นล่ะ จะทำอย่างนี้ได้อย่างไร มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คนที่ทำได้อย่างนี้มีอยู่ มีอยู่ แล้วมีความมั่นใจในองค์ความรู้ ในวิธีการว่ามันถูกแน่นอน ได้ผลแน่นอน มีความมั่นใจว่า ข้อสอบถ้าจะออก ออกในเล่มนี้ ถ้ามันไม่ออก เราจะไปอ่านทำไมเล่มนี้ เราก็ไปอ่านเล่มอื่น ที่มันจะทำให้เราผ่านได้ ที่จะทำให้เรารู้ มีความรู้ตรงนี้ อย่างที่สาม ต้องมีความมั่นใจด้วยว่า เราปฏิบัติตามกระบวนการนี้ เราจะต้องได้ผล ถ้าเรามีความมั่นใจ ๓ อย่างนี้ อุปสรรคอะไรมา เราไม่หยุดกระทำ เราไม่ท้อ เราไม่เลิกด้วย ท้อไว้ให้ลิงถือ คนอย่าไปถือ คนน่ะต้องวางความยึดถือ

...ทำเถอะ ขอให้ทำ ทำอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ขาดสาย ทำเถอะ ทำแล้วมันจะได้ผล ได้ผลออกมาชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่ฝึกได้ อย่างไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า เราฝึกได้มั้ย ถ้าเราเป็นคนที่ฝึกได้ ผลที่ออกมาจะเป็นผลชนิดที่เรียกว่า ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า คุณจะฝึกได้ ทำอย่างไง คุณจะฝึกได้ คุณมีความมั่นใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มั้ย

...บุคคลใดมีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง การระลึกถึงนั่นน่ะ เป็นการระลึกถึงอย่างยอดเยี่ยมกว่าการระลึกทั้งหลาย เรียกว่าเป็นอนุสสตานุตตริยะ

...ให้เรามีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่นในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ์ การระลึกถึงตรงนี้ จะเป็นประโยชน์มาก ทำให้จิตใจของเราไปในทาง ไม่มีอะไรที่มันจะมาขัดขวางได้เลย มารก็ขวางไม่ได้

...ทำให้มันดีเถิด ต้องได้ผลแน่นอน แล้วทางนี้จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศรัทธาทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศก ความร่ำไรรำพัน เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์และโทมนัส เป็นไปไปเพื่อบรรลุญายธรรม เป็นไปเพื่อความดับเย็น คือ นิพพาน