พรหมวิหาร ๔ คุณธรรมสำหรับผู้ใหญ่

จิตที่มีคุณธรรม ๔ อย่างนี้อยู่ จะเป็นจิตที่สบาย ไม่ถูกกลุ้มรุมด้วยกิเลส ไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้น เป็นจิตที่สว่าง เป็นจิตที่มีกำลัง สามารถที่จะตัดสินใจงานได้อย่างถูกต้อง

เมตตา คือ ความรักความเมตตา เหมือนแม่รักลูก เหมือนสายตาที่พี่น้องมองดูกัน เมตตาทั้งคนดีและไม่ดี ให้จิตมีมาตรฐานเดียวกัน
กรุณา คือ ความปรารถนาที่จะให้เขาพ้นทุกข์ ต้องการที่จะช่วยเหลือกัน
มุฑิตา คือ ความที่เห็นเขามีความสุขเราก็สบายใจด้วย ยินดีด้วย ไม่มีความอิจฉาริษยา
อุเบกขา คือ ความวางเฉย

คุณธรรม ๔ อย่างนี้ สามารถใช้อย่างเต็มที่ คือไม่มีประมาณ สามารถใช้ได้ในทุกเวลา จึงเป็นคุณธรรมที่ไม่ว่าใคร ๆ ก็ควรจะต้องมี