สุขก็เป็นบุญ ทุกข์ก็เป็นบุญ

“ผู้ที่อดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยาก ชื่อว่าเป็นอาชาไนย เป็นลักษณะของผู้ฟังคำสอนในธรรมวินัยนี้”

สุขเราก็สร้างบุญได้ โดยการที่ไม่ลุ่มหลงในความรู้สึกที่เป็นสุข ไม่เข้าไปยินดี ไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในสิ่งนั้น มีสติเกิดขึ้น เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง นั่นเป็นบุญ

ทุกข์เราก็สร้างบุญได้ โดยการที่เราอดทน ไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้น เจริญเมตตา ตั้งสติเอาไว้ เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง สิ่งเหล่านี้เป็นบุญ แม้จะเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ตาม