กำลังคือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ และปัญญา

กำลังของบุคคลที่ยังต้องทำการศึกษาในธรรมวินัยนี้ คือ

  • ศรัทธา คือ การเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรา ว่าการตรัสรู้นั้นมีจริง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
  • หิริ คือ ความละอายต่อบาป อายที่จะทำความชั่ว
  • โอตตัปปะ คือ ความกลัวต่อบาป กลัวต่ออกุศลธรรม กลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้น
  • วิริยะ คือ ความเพียร การทำจริงในกุศลธรรม กล้าในการตัดสินใจทำสิ่งที่ดี อธิบายเป็น ๒ นัยยะ คือ ทำจริงทางใจและทางกาย หรืออธิบายเป็น ๔ นัยยะ คือ การละอกุศลที่อยู่ในใจ การป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจ การสร้างกุศลธรรม การทำกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วให้เจริญขึ้น
  • ปัญญา คือ เห็นตามจริง เห็นสรรพสิ่งในความที่เกิดขึ้นของมันและความที่ตั้งอยู่ไม่ได้
  • ทั้งหมดเป็นกำลังในการปฏิบัติ ประพฤติตามธรรม ปฏิบัติตามธรรม ประพฤติพรหมจรรย์ ปฏิบัติพรหมจรรย์ ให้หลุดออกจากความทุกข์ ให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ จะได้หลุดออกจากตัณหาได้