พึงสามัคคีกันพร้อมเพรียงกัน

ถ้าหมู่คณะไหนที่เขาแตกกัน ลงรอยกันไม่ได้ แสดงว่าหมู่คณะนั้นไม่มี สาราณียธรรม ๖ ได้แก่

๑. มีเมตตาทางกาย
๒. มีเมตตาทางวาจา
๓. มีเมตตาทางใจ ทั้งต่อหน้าและทั้งลับหลัง
๔. มีลาภก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้
๕. มีศีลชนิดที่พระเจ้าอริยเจ้าสรรเสริญเสมอกัน
๖. มีทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เสมอกัน

ในหกอย่างนี้ ขอสักอย่างหนึ่ง ทำให้ดี ทำให้สมบูรณ์ จะเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกัน ทำความรักกันให้เกิดขึ้น ทำให้มีความเคารพกัน มีการสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นพวกเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่เสมอกัน…