สากัจฉาธรรม-อบายมุขปากทางแห่งความเสื่อม

"อบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อม มันจะพาไปตกนรก ไปเสียเงิน ไปคบเพื่อนชั่ว เจอบาปอกุศลธรรมต่างๆ อย่าไปทางนั้น แต่ให้ไปทางอันประเสริฐ คือ มรรคแปด"

อบายมุขเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ถ้าอกุศลธรรมมันจะเกิด มันจะเกิดตรงนี้ ไม่ว่าออกกฎหมายมาเท่าไหร่ก็แก้ปัญหาได้ไม่จบ ควรมีการพัฒนาจากภายในควบคู่ไปด้วยคือพัฒนาจิต ให้จิตมีสติ มีที่ตั้งคือสติปัฏฐานสี่ เดินไปตามมรรคแปด เริ่มจากการรักษาศีล ฝึกจิตให้มีกำลัง กำลังในที่นี้คือสมาธิซึ่งจะทำให้ไม่หวั่นไหวไปตามกิเลส แล้วจะค่อยๆตัดได้ นี้คือปัญญาคือความคม