คำพุทธ-โยธาชีวสูตร นักรบอาชีพ 5 จำพวก

โยธาชีวสูตร เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวเปรียบบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพ ๕ จำพวก ที่มีปรากฏอยู่ในเหล่าภิกษุ คุณสมบัติที่นักรบจำพวกใดจะเป็นผู้รบแพ้หรือชนะในสงครามได้รึไม่นั้น   ก็ต้องอาศัยซึ่งความอดทนอดกลั้น

"...ความที่ภิกษันั้นสลัดผู้หญิงคือมาตุคามทิ้ง พาตัวรอดไปได้กระทั่งถึงการทำตนให้สิ้นอาสวะนี้ได้ในข้อที่ว่า สงครามวิชัยสำหรับภิกษุนั้น เปรียบเหมือนนักรบอาชีพ ที่ทนต่อผงคลีได้ ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ ทนต่อการสัมปหารได้ เข้าสู่สงคราม ผจญสงครามนั้นแล้ว เป็นผู้พิชิตสงคราม แล้วเข้ายึดครองสนามรบไว้ได้"