สากัจฉาธรรม-สุขและทุกข์ในโลกธรรมแปด

  • เพราะมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำให้เผลอสติ มีการกระทำในทางเบียดเบียนแต่ไม่มีเจตนา เจตนาที่เขาจะได้รับผลของกรรมไม่มี แต่การเบียดเบียนกันมี
  • โลกธรรมคือ ธรรมที่อยู่ในโลกมีทั้งสุขและทุกข์เป็นวัฏฏะ พระพุทธเจ้าสอนให้เหนือทั้งสุขและทุกข์เป็นไปเพื่อวิวัฏฏะ เพื่อเหนือโลก อุบายทีจะนำออกคืออริยมรรคมีองค์แปด การหาความสุขจากในภายใน เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ทุกข์สุขให้ทำความเข้าใจ อยากไม่อยากคือตัณหาให้ละ มรรคทำให้มาก พอเราเข้าใจแล้ว เราจะวางได้ทั้งสุขและทุกข์ เป็นโลกกุตระ

“พอเราทำความเข้าใจโลกธรรมแล้ว เราจะเหนือโลกธรรมได้”

ตอบคำถามจาก: ประเด็นในรายการ

คำถามโดยย่อ

  1. เนื่องจากข่าวที่มีคนทำให้เกิดเหตุกาณ์ซึ่งเรียกว่าอุบัติเหตุและมีผู้คนเสียชีวิต ซึ่งโดยมากจะบอกว่าไม่ได้เจตนา แต่มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และได้เคยทราบมาว่า ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ขาดเจตนา ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรม ในทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมในลักษณะนี้จะเป็นกรรมหรือไม่ อย่างไร
  2. ประเด็นเกี่ยวกับ "โลกธรรมแปด"