ผู้บริโภคกามชั้นเลิศ

นอกจากเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์ตามหน้าที่ใน 4 อย่างๆ เป็นสุข อย่างถูกต้องแล้ว ให้เป็นผู้อยู่ในอริยะวงศ์ จะแสวงหาก็ได้อย่างไม่เครียดครัดจนเกินไป เมื่อแสวงหาแล้ว ถ้าได้อย่าไปกำหนัดมัวเมา ถ้าไม่ได้อย่าไปทุรนทุรายคร่ำครวญ ให้ตามเห็นโทษ มีปัญญา ย่ำยีความยินดี ความไม่ยินดีได้ ถ้าชีวิตของเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้ พระพุทธเจ้าทรงยกธรรม 4 ประการ คือ การถึงพร้อมด้วยความขยัน, การถึงพร้อมด้วยการรักษา, กัลยาณมิตตตา และการเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถ้าเราหวังผลในอนาคตก็สามารถที่จะทำศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญาให้เกิดขึ้นได้ ในเวลาต่อๆ ไป เราจะมีความสุขได้ เรียกว่าเป็น "ผู้บริโภคกามชั้นเลิศ"