คำพุทธ-ธรรมสี่ประการของผู้บริโภคกาม

...เธอผู้ใดใช้โภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยกำลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม เพื่อกระทำกรรมในหน้าที่ ๔ ประการนี้;

  • การเลี้ยงตน เลี้ยงมารดาและบิดา เลี้ยงบุตรภรรยา ทาสและกรรมกร เลี้ยงญาติมิตร ให้เป็นสุขโดยถูกต้อง
  • การปิดกั้น ทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลาย
  • การกระทำพลีกรรม ๕ ประการ ได้แก่ การสงเคราะห์ญาติ, สงเคราะห์แขก, สงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว, ช่วยชาติ, บูชาเทวดา
  • การตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทาน อุทิศแก่สมณพรหมณ์ทั้งหลาย ผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมา ผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ