สากัจฉาธรรม-อุเบกขา ตอนที่ ๒

บทย่อ:

เจริญอุเบกขาอย่างเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้ เพราะอุเบกขาเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมคือ โพชฌงค์ หมายความว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่จะก้าวลงสู่วิมุตติคือ ถ้าจิตมีองค์ประกอบของอุเบกขา จิตเขาพร้อมที่จะบรรลุธรรมแน่นอน โดยอาศัยความวิเวก เห็นความไม่เที่ยง เห็นความจางคลาย วางได้ก็จะบรรลุธรรมได้ อุเบกขาไม่ได้เกิดตลอด ก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงและทำให้มีความชำนาญ

แม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายใน ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ แม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอก ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์

ตอบคำถามจาก:ประเด็นในรายการ
คำถามโดยย่อ

ว่าด้วยเรื่องของ "อุเบกขา"