สากัจฉาธรรม-อุเบกขา ตอนที่ ๑

บทย่อ:

  • อุเบกขาหมายถึง การวางเฉย ไม่ใช่อทุกขมสุขเวทนาที่หมายถึงความรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข อุเบกขามีความละเอียดมากกว่า
  • เหตุเกิดของอุเบกขาคือ สมาธิ การที่จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียว
  • ผลของอุเบกขาคือ ฌาน สมาธิในขั้นที่ ๓ ขั้นที่ ๔ ซึ่งจะทำให้เข้าสู่สมาบัติที่ลึกซึ้งขั้นอรูปได้ เป็นไปเพื่อโพชฌงค์เจ็ดได้
  • ข้อเสียของอุเบกขาคือ ความไม่เที่ยง

ตอบคำถามจาก:ประเด็นในรายการ
คำถามโดยย่อ

ว่าด้วยเรื่องของ "อุเบกขา"