การศึกษาเพื่อให้เข้าถึงแม่บทคำสอน-หนึ่ง

หลักการในการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงแม่บทคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะไม่ให้การศึกษาเล่าเรียนเป็นงูพิษนั้น เราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเป็นสำคัญ ศึกษาควบคู่ไปกับอรรถกา และส่วนที่เป็นคำขยาย

ดูข้อความที่เกี่ยวข้องกันลงรับกันและสนับสนุนกัน จะทำให้เรามีความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และให้เดินอยู่มรรค ทำการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตในใจ ในทางศีล สมาธิ ปัญญา ให้จิตน้อมไปในลักษณะที่จะทำให้กิเลสอาสวะ ออกไปจากใจ ใช้ความรู้ที่ได้มาจากการเล่าเรียนนั้น ทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากเครื่องร้อยรัดกิเลสตัณหาต่างๆ