โกธนาสูตร โทษของความโกรธ

"โกธนาสูตร"

ผู้มีปัญญาพึงตัดความโกรธด้วยทมะคือความข่มใจ บุคคลผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจ ปราศจากความโลภ ไม่มีความริษยา ฝึกตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะก็ปรินิพพาน

โกธนาสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธเมื่อถูกครอบงำด้วยความโกรธย่อมเป็นไปดังนี้

1.เป็นบุคคลผู้นี้มีผิวพรรณทราม
2. เป็นบุคคลผู้พึงนอนเป็นทุกข์
3.เป็นบุคคลผู้ไม่มีความเจริญแม้ได้ความเจริญก็ได้ความเสื่อม
4.เป็นบุคคลผู้ไม่มีโภคะทรัพย์ แม้หาได้ย่อมเสื่อมทรัพย์
5.เป็นบุคคลผู้ไม่มียศ แม้มียศก็เสื่อมยศ
6.เป็นบุคคลไม่มีญาติมิตร แม้มีญาติมิตรก็จะถูกหลีกเลี่ยงไปห่างไกล
7.เป็นบุคคลที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจ ฆ่าบิดามารดา ผู้ประพฤติธรรม ย่อมฆ่าตัวตายด้วยเหตุต่างๆ เมื่อตายไป พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก