พระรัฐบาลผู้บวชด้วยศรัทธา

“รัฏฐปาละ” หรือ “รัฐบาล” แปลว่า ผู้ที่สามารถรักษารัฐที่แตกแยกไว้ได้ บิดาของท่านเป็นเศรษฐีเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เกิดในวรรณะไวศยะ(แพศย์) ในถุลลโกฎฐิตนิคม แคว้นกุรุ ซึ่งมีพระราชา คือ พระเจ้าโกรัพยะปกครองอยู่

พระรัฐบาล นั้น เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้ว ได้มีศรัทธาที่จะบวช และได้กระทำอดข้าวถึง ๗ วัน นับว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่บวชด้วยศรัทธาอย่างจริงใจ ถึงกับบอกแก่มารดาบิดาว่า “ขอยอมตายถ้าไม่ได้บวช” จนกระทั่งมารดาบิดาต้องยินยอม เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้า จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้บวชศรัทธา