รัฏฐปาลสูตร (เสียงอ่านพระสูตร)

“รัฏฐปาลสูตร”

"โลกอันชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืน โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละสิ่งทั้งปวงไป โลกบกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ดูกร...มหาบพิตร ธัมมุทเทส ๔ ข้อนี้แล พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว ที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต"

ผู้ออกบวชด้วยศรัทธา
ท่านพระรัฐปาล บุตรของเศรษฐีในแคว้นกุรุได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธา จึงขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธเจ้าจึงให้ไปขออนุญาตมารดาบิดาก่อน แต่เมื่อไปขออนุญาต แต่มารดาบิดาไม่อนุญาต จึงลงนอนกับพื้น อดอาหารถึง ๗ วัน ในที่สุดมารดาบิดาจึงอนุญาตให้บวช และติดตามพระพุทธเจ้าไปยังกรุงสาวัตถี ได้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา
และท่านได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าโกรัพยะ ถึงเหตุในการออกบวช ชื่อว่า ธรรมุทเทศ ๔ ประการ
ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ คือ

๑. โลกอันความแก่นำเข้าไปใกล้ ไม่ยั่งยืน
๒. โลกไม่มีเครื่องต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน
๓. โลกไม่มีเจ้าของ จำละสิ่งทั้งปวงไป
๔. โลกพร่อง ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัญหา.