การปรากฏของเทวทูตทั้ง ๕

เทวทูต คือ ผู้นำข่าวสารของเทวะ จะคอยมาเตือนเราให้ทำความดี มีอยู่ ๕ อย่างด้วยกัน

ซึ่งเทวทูตนี้จะปรากฏในหมู่มนุษย์ ดังนี้

เทวทูตที่ ๑ คือ เด็กทารก
เทวทูตที่ ๒ คือ คนแก่
เทวทูตที่ ๓ คือ คนเจ็บไข้
เทวทูตที่ ๔ คนถูกลงโทษเพราะทำความผิด
เทวทูตที่ ๕ คนตาย

เมื่อเทวทูตเหล่านี้ปรากฏกับเรา เป็นข่าวดีมากๆ ให้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะเห็นธรรม มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง เห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญา เจริญวิปัสสนา ตั้งสติขึ้น ให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ากายนี้เป็นสิ่งที่พึ่งไม่ได้ เป็นอนัตตา คนที่พิจารณาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าเรียกว่า เป็นมาณพผู้ไม่ประมาทในอริยธรรม เป็นผู้ที่จะพ้นจากความเกิดและความตายได้ ทำความเป็นอมตะให้เกิดขึ้นได้ ทำความตายให้สิ้นไปได้...