คำพุทธ-เทวทูตสูตร

เทวทูตสูตร ว่าด้วยเทวทูต

“มาณพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ มาณพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่อันเลว ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
ส่วนสัตว์บุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้ อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ไม่ประมาทในอริยธรรมในกาลไหนๆ
เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่น ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตาย เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้น
ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความเกิดและความตาย สัตว์บุรุษเหล่านั้นจึงถึงซึ่งความเกษม มีสุข ดับสนิทในปัจจุบัน”