ความผาสุกของหมู่

บุคคลพึงอยู่อย่างเป็นผาสุกเพราะเหตุว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง

การพึงอยู่อย่างเป็นผาสุก

  • ไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะเรื่องศีลอันยิ่ง
  • เป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่น
  • เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงย่อมไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้น
  • เป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ไม่ลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน
  • ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติอันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทั้งหลายได้สิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้