คำพุทธ-สิงคาลกสูตร

เรื่อง สิงคาลกสูตร

พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้ ณ เมืองราชคฤห์ กับสิงคาลกคฤหบดีบุตร ซึ่งกำลังไหว้ทิศทั้ง 6 ตามคำสั่งเสียของบิดาอยู่ พระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องทิศทั้ง ๖ คือบุคคล ๖ ประเภท และวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น

ว่าด้วยมิตรแท้และมิตรเทียม ว่าด้วยกรรมกิเลส ๔ อบายมุข ๖ และการไม่ทำความชั่วโดยฐานะ ๔ รวมทั้งหมด ๑๔ ประการ โดยผู้ที่ปราศจากความชั่ว ๑๔ ประการ ถือเป็นผู้ปกปิดทิศ ๖ ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกทั้งสอง คือโลกนี้และโลกหน้า เมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

มิตร ๔ จําพวกเหล่านี้ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี [เป็นมิตรแท้] คือ

  • มิตรมีอุปการะ ๑.
  • มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๑.
  • มิตรแนะประโยชน์ ๑.
  • มิตรมีความรักใคร่ ๑.

คน ๔ จําพวกเหล่านี้ ท่านพึง ทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตร คือ

  • คนนําสิ่งของๆ เพื่อนไปถ่ายเดียว [คนปอกลอก] ๑.
  • คนดีแต่พูด ๑.
  • คนหัวประจบ ๑.
  • คนชักชวนในทางฉิบหาย ๑.

ไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ ทาง
1.การตามประกอบในธรรมเป็นที่ ต้ังแห่งความประมาทเน่ืองด้วยของเมา คือสุราและเมรัย เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ,
2.การตามประกอบในการเท่ียว ตามตรอกซอกในเวลาวิกาล เป็นทางเส่ือมแห่งโภคะ,
3.การเท่ียวไปในที่ ชุมนุมแห่งความเมา (สมชฺชาภิจรณ) เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ,
4.การตาม ประกอบในธรรมเป็น ท่ีต้ังแห่งความประมาทคือการพนัน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ,
5.การตามประกอบ ในบาปมิตร เป็นทางเส่ือมแห่งโภคะ,
6.การตาม ประกอบในความเกียจคร้าน เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ.