วุฒิธรรม-ธรรมที่ทำให้มีความเจริญสี่อย่าง

วุฒิธรรม คือ สิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตของเรา มี 4 อย่าง

  1. การที่เราเลือกคบคนดี สัปบุรุษ คนต้นแบบ ในด้านธรรมก็คือ พระพุทธเจ้า
    ครูอาจารย์ที่มีศีล มีปัญญาดี หรือ พระธรรมคำสอน
  2. รับฟังคำสอน คำแนะนำ ของคนต้นแบบ
  3. น้อมนำคำสอน หรือ คำแนะนำ มาใช้ปัญญาไตร่ตรอง ใคร่ครวญพิจารณาให้รอบคอบ (โยนิโสมนสิการ)
  4. ลงมือปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ลงมือทำ ทำให้มากเจริญให้มาก ปฏิบัติให้มาก สามารถพัฒนาตนเองได้

"บุคคลที่เจริญธรรม 4 อย่างนี้จะทำให้เป็นคนประเสริฐ สามารถบรรลุธรรมได้ เป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก"