สากัจฉาธรรม-สมาธิ สุขนี้ที่ควรละ

"เวทนาอาจจะเป็นทางผ่าน ใช่อยู่ แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะเอา เป้าหมายที่เราต้องการคือ ไม่เอาอะไร"

  • โลกกุตระธรรมคือการเหนือโลก ระดับความเหนือมี9ระดับ การปฏิบัติไปให้ถึงการเหนือจากการครอบงำของโลกได้ต้องมีสติ
  • เสื่อม เคลื่อน จุติ มีความหมายคล้ายคลึงกันอยู่ในกลุ่มคำของมรณะ
  • เพราะธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อมีผัสสะมากระทบควรมีสติเพื่อปรับให้เกิดมรรคสมังคี
  • การปฏิบัติธรรมจะได้ชื่อว่ากายอบรมจิตอบรม ต้องเห็นความไม่เที่ยงของเวทนา เวทนาเป็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์ ไม่ใช่นิพพาน มีความเป็นอัตตา เปรียบเหมือนหญ้าที่ปกคลุมริมตลิ่งเป็นที่พึ่งไม่ได้ ให้คลายความยึดถือแม้ในสัมโพธิสุขนั้น

ตอบคำถาม: คุณสำเนียง ขาวโชติ จ.ระยอง / จดหมาย
คำถามโดยย่อ
โลกกุตรธรรม 9 คืออะไร เกี่ยวกับ สติ หรือไม่

ตอบคำถาม: คุณหน่อย/website
คำถามโดยย่อ
คำว่า "สมาธิเสื่อม" กับ "สมาธิเคลื่อน" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร