สากัจฉาธรรม-วิธีที่จะศึกษาคำสอนให้ถูกต้องควรทำอย่างไร

ต้องทำความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอน สาวกเป็นผู้ฟังคำสอน ฟังแล้วบอกต่อพร้อมทั้งมีการปฏิบัติดีร่วมไปด้วย พระพุทธเจ้าสอนเฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ เป็นคำสอนที่ใครๆ ก็คัดง้างไม่ได้ การฟังสิ่งที่บอกต่อๆ กันมา เราต้องกลับไปหาที่ตัวแม่บท เพราะผู้บอกต่อมีความสามารถไม่เท่ากัน เราควรเอามาเปรียบเทียบดู ตรงไหนมันไม่ถูกมันไม่ใช่เราก็ทิ้งไป ตรงไหนมันถูกมันใช่เราก็เอาไว้

เพราะว่าคนที่พูดบอกต่อมา แม้จะเป็นคำสอนของพระพุทธะก็จริง ความสามารถเขาไม่เท่ากัน เขาอาจจะเป็นคนเลี้ยงโคหรืออาจจะเป็นเจ้าของโคก็ได้ เราไม่รู้

ตอบคำถาม ประเด็นในรายการ
คำถามโดยย่อ

ประเด็นในเรื่อง ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนพื้นฐานที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้อง