ตอบคำถาม-สัมมัตตะ ๑๐ ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้อง

เมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็จะเกิดความรู้แจ้ง คือ สัมมาญาณะ แล้วจะเกิดจากความพ้น คือ วิมุตติที่ถูกต้อง
สัมมาวิมุตติเป็นผลของสัมมาญาณะ สัมมาญาณะก็เป็นผลของการที่มีสัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิเกิดจากสัมมา ๗ อย่าง ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ,สัมมาสังกัปปะ,สัมมาวาจา,สัมมากัมมันตะ,สัมมาอาชีวะ,สัมมาวายามะ,สัมมาสติเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งแล้วปฏิบัติไปไปเรื่อยๆ ก็จะเกิด "สัมมาญาณะ คือ ความรู้ที่ถูกต้อง" เกิดความรู้ที่ถูกต้องแล้ว มันแจ่มแจ้งแล้ว เราจะวางได้ เราจะพ้นจากการยึดถือ ในสิ่งต่างๆ ว่าเป็นตัวเราของเรา จิตจะพ้นจากการที่ไปเกลือกกลั้วในอารมณ์ความคิด ความรู้สึกใดๆ ที่มากระทบ ความพ้นตรงนี้ คือ วิมุตติ

ตอบคำถามจาก: /คำถามทาง
คำถามโดยย่อ
เคยได้อ่านเจอในคำบรรยายของท่านหลวงพ่อท่านพุทธทาส ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง"สัมมัตตะ" เอาไว้ จึงขออธิบายความหมาย?