พระกุมารกัสสปะและพระเจ้าปายาสิ-ว่าด้วยการละทิฏฐิอันชั่ว

ในตอนสุดท้ายของการโต้วาทะธรรมระหว่างพระเจ้าปายาสิกับพระกุมารกัสสปะ จาก “ปายาสิราชัญญสูตร” แม้พระเจ้าปายาสิที่ทรงมีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มี สัตว์โอปาติกะไม่มี ผลของกรรมไม่มี จะจำนนด้วยเหตุผล ๑๐ อย่างที่พระกุมารกัสสปะยกเอามาเปรียบเทียบ แต่ยังทรงมีทิฏฐิมานะ ถือเอาความเห็นผิดของตนต่อไป เพราะคนนับถือตนด้วยทิฏฐินี้ พระกุมารกัสสปะจึงยกอุปมาเปรียบเทียบจนพระเจ้าปายาสิยอมละทิฏฐิอันชั่ว หันมานับถือพระรัตนตรัย และพระกุมารกัสสปะให้พระองค์บูชายัญด้วยการให้ของที่ดีกับผู้ที่ดี พืชพันธ์ุดีหว่านลงในนาดีย่อมได้ผลดี

"ท่านทั้งหลายจงให้ทานโดยเคารพ จงให้ทานด้วยมือของตน จงให้ทานโดยความนอบน้อม จงอย่าให้ทานอย่างทิ้งให้"