พระกุมารกัสสปะและพระเจ้าปายาสิ-ว่าด้วยชีวะไม่มี

ปายาสิราชัญญสูตร

พระเจ้าปายาสิมีทิฏฐิผิดว่า "โลกหน้าไม่มี เหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มี ผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีฯ ด้วยการทดลองหาจิตที่ไม่ถูกต้อง พระกุมารกัสสปะจึงได้ยกอุปมาอุปไมย ๑๐ อย่าง เช่น ความเป็นชีวิตต้องมี ๓ อย่างคือ อายุ;ความที่อินทรีย์ตั้งอยู่ได้(ร่างกาย), ไออุ่น;ไฟที่เกิดจากกรรม, จิต;วิญญาน(การรับรู้) ฉะนั้นการหา การกระทำต้องทำให้ถูกต้องตามระบบ ถึงจะเห็นได้” แต่พระเจ้าปายาสิก็ยังไม่เชื่อ ไม่ลงใจ ยังมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งด้วยทิฏฐิที่ว่า "ฉันมีความเห็นอย่างนี้" ซึ่งตรงนี้เป็นมานะของท่าน...