พระกุมารกัสสปะและพระเจ้าปายาสิ-ความเป็นมา

วัมมิกสูตร

อุปมาอุปไมยที่เทวดายกขึ้นถามท่านพระกุมารกัสสปะเพื่อที่จะไปขอให้พระุทธเจ้าได้เฉลยคำถามให้ โดยได้พูดถึงเรื่องจอมปลวกประหลาดว่า “จอมปลวกนี้พ่นควันในกลางคืน ลุกโพลงในกลางวัน มีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้กล่าวอย่างนี้ว่า พ่อสุเมธะ เจ้าจงเอาศาตราไปขุดดู ขุดลงไปๆ ได้เห็นลิ่มสลัก, ได้เห็นอึ่ง, ได้เห็นทาง ๒ แพร่ง, ได้เห็นหม้อกรองน้ำด่าง, ได้เห็นเต่า, ได้เห็นเขียงหั่นเนื้อ, ได้เห็นชิ้นเนื้อ, ได้เห็นนาค” พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไขปัญหาทั้ง ๑๕ ข้อนี้โดยแยบคายแก่ท่านพระกุมารกัสสปะ