ความสูง กว้าง และลึกของธรรม

...ธรรมะเป็นเรื่องที่สูงส่ง สูงมีความลึกล้ำ มีความกว้างขวาง สูง สูงมากด้วยธรรมะนี้...
...สูง 1 วา กว้าง 1 ศอก หนา 1 คืบ ก็คือในกายของเรานี้เองท่านผู้ฟัง..ธรรมะอยู่ในกายนี้..อยู่ตรงไหน..ในลมหายใจ..กายในกาย..สติตั้งขึ้นแล้ว..เพียงแค่ระลึกว่ากายมีอยู่ แล้วก็คลายตัณหา คลายทิฎฐิ คลายความยึดถือ ที่เกิดขึ้นจากกายนี้...โดยใช้กายนี้แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง...ให้จิตมีสติแล้วละได้...
...อยู่ในอิริยาบทต่างๆ...รู้ตัวรอบคอบในกิจกรรมต่างๆ...เห็นส่วนประกอบต่างๆของกาย...เห็นความไม่สะอาดต่างๆ...ได้...เปรียบเหมือนถุงที่เปิดทั้ง 2 ด้าน...คนเปรียบเหมือนถุงหนัง....เห็นกายเป็นธาตุ 4...เห็นกายตายลงไป..เห็นความเปลี่ยนแปลงของซากศพ...
...ถ้าใครใช้กายนี้ พิจารณาในลักษณะนี้ ชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกาย...จิตเรามีสติ..เรียกว่าใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งความระลึกถึง...เห็นแล้ว ระลึกถึงแล้ว..ทำเรื่อยๆ มากๆ บ่อยๆ ตรงนี้..จะเห็นเหตุเกิดขึ้น เห็นความเสื่อมไป เห็นทั้งเหตุเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆ...คือถ้าจิตเราตั้งมั่นดี..ความที่เป็นเหตุเป็นผลกันเราจะเริ่มเห็น...จะเริ่มมีความหน่าย...คลายกำหนัด แล้วก็ปล่อยวาง...ตั้งแต่ตอนที่เราเห็นเหตุ เห็นความเสื่อมไป...คือการเห็นธรรมะทั้งสิ้น...
...เราเห็นธรรมะในกายนี้มั้ย..กายนี้ทำให้เราละได้ กายคนอื่นก็ทำให้เราละได้..กายนี้ทำให้เราหลงได้ กายคนอื่นก็ทำให้เราหลงได้ หลงเนื้อหลงหนังกันแค่นี้ล่ะ...หลงติดมันอยู่ มันมีธรรมะซ่อนอยู่ในนี้ ให้เห็นให้จริง...ใช้กายนี้เป็นที่ตั้ง..ก็ตั้งอยู่ในกาย..ระวังส่วนที่มันจะเป็นพิษเป็นภัย..ให้สติตั้งขึ้น..ว่ากายนี้มีอยู่..เห็นเหตุเกิดเหตุดับ....<strong>กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน</strong>...
....ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็แค่หลงกันไป..เห็นให้จริง..ให้ทะลุ..ให้ถึงเนื้อใน..ถึงกระดูก...
ออกอากาศวันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557