คำพุทธ : วักกลิสูตรและอัสสชิสูตร

...อย่าเลย วักกลิ! จะมีประโยชน์อะไร ด้วยการเห็นกายอันเน่านี้ วักกลิ! ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม วักกลิ! เป็นความจริง บุคคลเห็นธรรมก็ย่อมชื่อว่าเห็นเรา บุคคลเห็นเราก็ย่อมชื่อว่าเห็นธรรม วักกลิ เอ๋ย เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง

...ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า...
...สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า...
...เป็นทุกข์พระเจ้าข้า...สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรแล้วหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา...

...ข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า......วักกลิ! เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาน เที่ยงหรือไม่เที่ยง...
...ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า...

...สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรแล้วหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา...

...ข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า...

...วักกลิ! เพราะเหตุนั้นแล รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง......
....เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ที่เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด ทั้งที่เลวหรือปราณีต อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดี รูปทั้งหมดนั้น....(เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาน)... เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามที่เป็นจริง อย่างนี้ว่า. ...นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา....

...วักกลิ! อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร และย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาน...เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะความคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมเกิดญานหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก.....

...อย่ากลัวเลยวักกลิ! จะมีความตายอันไม่ต่ำช้าแก่เธอ มีกาละ(ตาย)กิริยาอันไม่เลวทรามแก่เธอ.....

...สังยุตตนิกาย วักกลิสูตร....

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557