สงบ สยบ บุคคลผู้โกรธแล้ว

....เพราะว่าธรรมะมันดี จึงมาทำ...ทำไมพระพุทธเจ้าต้องประกาศธรรมะ เพราะความที่ธรรมะมันดีจริงๆ เพราะเห็นแก่ธรรมะ เคารพธรรมะมาก พระพุทธเจ้าจึงประกาศธรรมะ ประกาศโดยธรรม ใช้ธรรมะในการข่มขี่ ปรับวาทะอันความเป็นข้าศึก ให้ราบคาบโดยธรรม..
...ลองคิดดู ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แสดงเอาไว้ สามารถจะข่มขี่วาทะที่เป็นข้าศึก หมายถึงว่าความไม่ดี ความชั่วต่างๆนี่ โดยไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาตรา....
....4 คนเป็นพราหมณ์ นามสกุลภาระทวาชะทั้ง 4 คน สมัยตอนมาบวชเป็นภิกษุ ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง 4 คน สาธุมากๆ เลยท่านผู้ฟัง สาธุมากๆ ใครก็ตามที่มีทิฐิลามก มีความเห็นผิด ประพฤติไม่ถูก ทำไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่านพระองคุลีมาร ตั้งแต่พราหมณ์นามสกุลภาระทวาชะทั้ง 4 รูปนี้ สมัยต่อมาบวชเป็นภิกษุ ชื่อพระภาระทวาชะทั้งหลาย ชื่อพระองคุลีมาร บวชแล้ว ศึกษาแล้ว บรรลุเป็นพระอรหันต์..
...การที่ปรับทิฐิของบุคคลเหล่านี้ ไม่ต้องใช้อาวุธ ไม่ต้องใช้กำลัง ไม่ต้องใช้การข่มขี่ใดๆ แต่ใช้ธรรมะ ในการที่จะข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกต่างๆเหล่านี้ ให้ราบคาบไปโดยธรรม..
...กิเลสน่ะท่านผู้ฟัง อยู่ไม่ได้หรอก ถ้าใจเรามีธรรมะ กิเลสมันต้องไป ออกไป เอาธรรมะนี่แหล่ะ ฆ่าความโกรธนั้นซะ ความโกรธในใจของเรา..เอาธรรมะนี่แหละจัดการกับมัน เราจะสามารถเป็นผู้ที่ชนะสงครามที่จะชนะได้ยาก เป็นผู้ที่เรียกว่า รักษาประโยชน์ทั้งของตัวเองด้วย คนรอบข้างเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วย จากการที่เรามีจิตใจดีงามขึ้นด้วย...
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557