คำพุทธ: ธนัญชานีสูตร - บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก

....บุคคลฆ่าความโกรธได้ ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศก....ชนพาลกล่าวคำหยาบด้วยวาจา ย่อมสำคัญว่าชนะทีเดียว
แต่ความอดกลั้นได้ เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่....ผู้ใดโกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้ว เพราะการโกรธตอบนั้น
....บุคคลไม่โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว ย่อมชื่อว่าชนะสงคราม อันบุคคลชนะได้โดยยาก
ผู้ใดรู้ว่า ผู้อื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติ สงบ อยู่ได้ ผู้นั้น ชื่อว่า ย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือแก่ตน และแก่ผู้อื่น
....เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้ง 2 ฝ่าย คือของตน และของผู้อื่น ชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเขลา ดังนี้....

ผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นบุคคลผู้หมดจด ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวน บาปกรรมย่อมกลับสนองผู้นั้น ผู้เป็นคนพาลนั่นเอง เปรียบเสมือน ทุลีอันละเอียด ที่บุคคลซัดไปที่ที่ทวนลม ฉันนั้น.....

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557