พุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่ที่ใจ

เมื่อปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา มาจนถึงความมั่นใจแล้วว่า พระพุทธเป็นสัมมาสัมพุทธะ พระธรรมเป็นสวากขาตะ พระสงฆ์เป็นสุปะฏิปันนะ ซึ่งเป็นนัยยะหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าจริงๆ แล้ว พุทธ ธรรม สงฆ์ นั้นอยู่ที่ใจของเรา เป็นหนึ่งเดียวกัน
และเมื่อ<"http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&amp;A=2306&amp;Z=2507"><… style="text-decoration: underline;">ภัยในอนาคตห้าประการ</span></strong></a>มาถึงแล้ว เราจะทำจิตอย่างไรให้เป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ เราก็จะต้องทำพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามาอยู่ในใจของเราให้ได้ พอเรามีเครื่องมั่นใจอย่างนี้แล้ว เราก็จะเดินไปตามมรรค รู้อริยสัจสี่ได้ ไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นภายนอก เราก็จะสามารถมีความผาสุกอยู่ในใจเราได้

ออกอากาศวันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557