ข้อสอบทานสิบอย่างที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ

<strong>ข้อสอบทานสิบอย่างที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ คือ</strong>
๑. บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์
๒. ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น
๓. อาการทางกาย วาจาอย่างอื่น ที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ยังมีอยู่อีก
๔. ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเอง โดยศีลได้หรือไม่
๕. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่
๖. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
๗. เราจะต้องมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นที่ให้ผล มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
๘. วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้ เราทำอะไรอยู่
๙. เรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่
๑๐.ปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษยธรรม ที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันถามในภายหลัง</p>
ออกอากาศวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557