ใช้กายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

"สมาทาน" คือ การศึกษาด้วยการปฏิบัติ การที่จะใช้กายของเราในการศึกษา ในการที่จะทำ ก็ต้องมาจากจิตข้างในเป็นตัวสั่ง เพราะฉะนั้น ศีลเป็นตัวรักษาจิต จิตได้รับการรักษา จิตก็รักษาศีลด้วย รักษากาย วาจาได้
คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีมาก ดีตรงที่เราทำเราได้ ให้ผลได้ รู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ถ้าคำสอนนั้นเข้ามาอยู่ในใจแล้ว ได้ชื่อว่า ต่อให้อยู่ไกลหรือไม่ได้เห็นหน้ากัน ก็ถือว่าอยู่ใกล้กัน คุ้นเคยในทางธรรมะ
ดังนั้นการสมาทานในสิกขาบทต่างๆ จึงจะต้องมีที่ๆ ดีที่จะให้เราปฏิบัติธรรม นั่นก็คือ กายของเรา นี้เอง

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557