สากัจฉาธรรม-เจริญมรรคเพื่อถึงสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือนิพพาน

ทางจะไปถึงนิพพานได้ก็คือมรรค ต้องแบ่งให้ถูกสติสมาธิเป็นมรรคต้องทำให้มาก แต่ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ต้องไม่เอา เราเจริญมรรคได้เมื่อมีผัสสะ มี 3 ลำดับขั้นที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ คือ 1) ต้องเข้าใจในทุกข์ 2)ต้องมีสติ ทำสมาธิ รักษาศีลให้ดี ทำไปเรื่อยๆ 3) จะถึงนิพพานเป็นเป้าหมายที่วางไว้ และที่จะแตะต้องไม่ได้เลยคือตัณหา

นอกจากนี้ยังมีธรรมเครื่องบ่มวิมุตติห้าประการ คือ 1) มีกัลยาณมิตร 2) ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ 3) รักษาศีล 4) เป็นผู้มีความเพียร 5) มีปัญญา สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือนิพพาน

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

<p align="left"><strong>ตอบคำถามจาก:</strong>ประเด็นในรายการ
คำถามโดยย่อ</p>
1. ในทางพระพุทธศาสนานั้น ในกายนี้ พระพุทธองค์ให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุด
2. ในบรรดาอายตนะทั้งหมด สุดท้ายไม่ให้เอาเลย แต่ถ้ายังไม่ไปยังสรุปสุดท้าย อย่างใดสำคัญกว่ากัน