อุปมาการวางจิตเปรียบด้วยเลื่อย

ถ้ามีโจรผู้คอยหาช่อง จะพึงเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยของใครด้วยเลื่อยที่มีด้ามสองข้างไซร้ ผู้ใดมีจิตประทุษร้ายในโจรเหล่านั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเรา เพราะเหตุที่มีใจประทุษร้าย

พึงทำในใจอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรปรวน ไม่กล่าวคำอันเป็นบาป มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบไปด้วยเมตตา อันไม่มีเวร ไม่มีประมาณ ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์

จงทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองๆ เถิด นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนาน”

ออกอากาศวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557