อุปมาฝึกม้าชั้นเลิศด้วยการฝึกของผู้ฝึกชั้นเลิศ

เมื่อใดม้าอาชาไนยพันธุ์ดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆ ถูกฝึกซ้ำๆ ซากๆ เข้า จนหมดพยศทุกอย่างแล้ว ผู้ฝึกม้าย่อมฝึกเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้นไปทั้งโดยคุณภาพและโดยกำลัง... เปรียบดังผู้ที่ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ ภัททาลิสูตร [๑๗๔] อันเป็นของพระอเสขะ

และคุณลักษณะ ๘ ประการของม้าอาชาไนยตัวประเสริฐ อันสมควรเป็นม้าต้น เป็นราชพาหนะของพระราชาได้ เปรียบดังผู้ที่ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการนี้ อาชัญญสูตร[๑๐๓]

ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า

ออกอากาศวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557