จิตที่่ผาสุกในโลกธรรมนี้

เราจะทำความผาสุกให้เกิดขึ้นได้ใน โลกธรรมนี้ที่มีทั้งความทุกข์และความสุขปะปนกัน พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่า เราจะต้องเห็นทั้งสุขและทุกข์นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยให้มีสติตั้งขึ้นไว้ก่อน มีสติรู้ชัดว่า ความสุข ความทุกข์นี้เกิดขึ้นแก่เรา ให้รวบรวมสติขึ้น พยามที่จะตั้งสติขึ้น ให้พอเห็นตามสภาพที่มันเป็นว่า สุขก็มีมา ทุกข์ก็มีมา สุขก็ดับไป ทุกข์ก็ดับไป ตามเหตุตามปัจจัย เมื่อเรา เข้าใจความจริงตรงนี้แล้ว เราก็จะเหนือจากมันได้ ไม่ถูกครอบงำ นี่แหละคือ การที่มีความผาสุกอยู่ในใจ

ออกอากาศวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557