คุณธรรม 4 อย่างที่ส่งผลเพื่อความสุขในอนาคต

หากเราต้องการความสุขความสำเร็จในชีวิต ก็ต้องรู้จักสร้างบุญเพิ่มเติม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายถึงความสุขที่จะให้ผลในเวลาต่อๆ ไป 4 อย่าง ในที่นี่คำบาลีใช้ว่า<strong> สัมปรายะ</strong> (เวลาต่อๆ ไป)
1) ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา/สัทธาสัมปทา/Accomplishment in Faith
2) ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล/สีลสัมปทา/Accomplishment in Virtuous behavior
3) ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ/จาคสัมปทา/Accomplishment in Generosity
4) ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา/ปัญญาสัมปทา/Accomplishment in Wisdom

<strong><"http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?book=1&amp;boo…;ทีฆชาณุสูตร</a></strong> พระสุตตันตปิฎก ข้อที่ ๑๔๔

ออกอากาศวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557