คุณธรรม 4 อย่างเพื่อความสุขในปัจจุบัน

นี่คือ ธรรมที่จะทำให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในปัจจุบัน 4 อย่าง คำที่พระพุทธเจ้าใช้คือ <strong>ทิฏฐธัม</strong> (สิ่งที่เราเห็นได้ทันที)
1) ความถึงพร้อมด้วยความขยัน /อุฏฐานสัมปทา/ Accomplishment in Initiative
2) ความถึงพร้อมด้วยการรักษา /อารักขสัมปทา/ Accomplishment in Protection
3) การมีมิตรดี/กัลยาณมิตตตา/ Good friendship
4) ความเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอ/สมชีวิตา/ Balanced living

<strong><"http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_name.php?book=1&amp;boo…;ทีฆชาณุสูตร</a></strong> พระสุตตันตปิฎก ข้อที่ ๑๔๔

ออกอากาศวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557