ผู้เลิศด้านการทำความเพียร

พระสูตรนี้เป็นเรื่องราวการบรรลุธรรมของพระโสณะผู้เลิศในด้านการทำความเพียร ท่านทำความเพียรด้วยอิริยาบทเดินๆ จนกระทั่งเท้าแตก เป็นแผลก็ยังไม่หยุดเดิน จนทางเดินจงกมของท่านเปื้อนไปด้วยเลือด แต่ก็ยังไม่บรรลุธรรม จึงคิดที่จะลาสิกขา
พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระโสณะว่า <strong>“</strong>...<strong>ความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ที่ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน เพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียรแต่พอดี จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอๆ กัน จงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด”</strong>

ออกอากาศวันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557